Register now ! Login
主選單

Forum Index


Board index » All Posts (尹雪)
藏经阁佛教印经网 现倡印/结缘《十善业道经》
#1


《十善业道经》,中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典,即诸佛菩萨有一方法,能断除一切痛苦,获取极大利益,这个方法就是修行十善业道,即从行为上远离杀生、偷盗、邪淫;从语言上远离妄语(说谎)、两舌(挑唆)、恶口(语言粗俗)、绮语(花言巧语);从思想上远离贪欲、瞋恚、愚痴。离此十种恶业,就是修行十种善业。十善业是佛法修行的最基本法,无论大乘、小乘佛教都视此经为基础教材。


释迦牟尼佛在《十善业道经》中详细地说明了造十恶业将要受的各种恶报,以及修行十善业的功德,内容提要如下:  1. 离杀生者成就十种离恼法;  2. 离偷盗者得十种可保信法;  3. 离邪行者得四种智所赞法;  4. 离妄语者得八种天所赞法;  5. 离两舌者得五种不可坏法;  6. 离恶口者得成就八种净业;  7. 离绮语者得成就三种决定;  8. 离贪欲者得成就五种自在;  9. 离嗔恚者得八种喜悦心法;  10.
印造佛经佛像之十大利益
一、从前所作种种罪过.轻者立即消灭,重者也得转轻。
二、常得吉神拥护,一切瘟疫、水火、盗贼、刀兵、牢狱之灾、悉皆不受。
三、夙世怨对,咸蒙法益,而得解脱,永免寻仇报复之苦。
四、夜*恶鬼,不能侵犯,毒蛇虎狼,不能为害。
五、心得安慰,日无险事,夜无恶梦,颜色光泽,身力充盛,所作吉利。
六、至心奉法,虽无希求,自然衣食丰足,家庭和睦,福禄绵长。
七、所言所行,人天欢喜。任到何方常为多众倾诚爱戴,恭敬礼拜。
八、愚者转智,病者转健,困者转亨,不愿为妇女者,报谢之日,捷转男身。
九、永离恶道,受生善道.相貌端正,天资超越,福禄殊胜。
十、能为一切众生,种植善根.以众生心,作大福田,获无量胜果,
 所生之处,常得见佛闻法.直至三慧宏开,六通亲证,速得成佛。 离邪见者得成就十功德法。
电话:15027718435 QQ:1521208025 744479765

Posted on: 2011/8/2 8:44
TopTopTop