Register now ! Login
主選單


Browsing this Thread:   1 Anonymous Users


藏经阁佛教印经网 现倡印/结缘《十善业道经》
#1


See User information
《十善业道经》,中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典,即诸佛菩萨有一方法,能断除一切痛苦,获取极大利益,这个方法就是修行十善业道,即从行为上远离杀生、偷盗、邪淫;从语言上远离妄语(说谎)、两舌(挑唆)、恶口(语言粗俗)、绮语(花言巧语);从思想上远离贪欲、瞋恚、愚痴。离此十种恶业,就是修行十种善业。十善业是佛法修行的最基本法,无论大乘、小乘佛教都视此经为基础教材。


释迦牟尼佛在《十善业道经》中详细地说明了造十恶业将要受的各种恶报,以及修行十善业的功德,内容提要如下:  1. 离杀生者成就十种离恼法;  2. 离偷盗者得十种可保信法;  3. 离邪行者得四种智所赞法;  4. 离妄语者得八种天所赞法;  5. 离两舌者得五种不可坏法;  6. 离恶口者得成就八种净业;  7. 离绮语者得成就三种决定;  8. 离贪欲者得成就五种自在;  9. 离嗔恚者得八种喜悦心法;  10.
印造佛经佛像之十大利益
一、从前所作种种罪过.轻者立即消灭,重者也得转轻。
二、常得吉神拥护,一切瘟疫、水火、盗贼、刀兵、牢狱之灾、悉皆不受。
三、夙世怨对,咸蒙法益,而得解脱,永免寻仇报复之苦。
四、夜*恶鬼,不能侵犯,毒蛇虎狼,不能为害。
五、心得安慰,日无险事,夜无恶梦,颜色光泽,身力充盛,所作吉利。
六、至心奉法,虽无希求,自然衣食丰足,家庭和睦,福禄绵长。
七、所言所行,人天欢喜。任到何方常为多众倾诚爱戴,恭敬礼拜。
八、愚者转智,病者转健,困者转亨,不愿为妇女者,报谢之日,捷转男身。
九、永离恶道,受生善道.相貌端正,天资超越,福禄殊胜。
十、能为一切众生,种植善根.以众生心,作大福田,获无量胜果,
 所生之处,常得见佛闻法.直至三慧宏开,六通亲证,速得成佛。 离邪见者得成就十功德法。
电话:15027718435 QQ:1521208025 744479765

Posted on: 2011/8/2 8:44
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong TopYou can view topic.
You cannot start a new topic.
You cannot reply to posts.
You cannot edit your posts.
You cannot delete your posts.
You cannot add new polls.
You cannot vote in polls.
You cannot attach files to posts.
You cannot post without approval.
You cannot use topic type.
You cannot use HTML syntax.
You cannot use signature.
You cannot create pdf.
You cannot get print page.

[Advanced Search]