Register now ! Login
主選單


Browsing this Thread:   1 Anonymous Users
« 1 2 (3)


Re: ◆如何參究公案話頭
#41
初階會員
初階會員


See User information
引言:
言下言者已是「一切法」有「我」,一切法有可得;取不離、愛未盡、未離欲、非寂滅、未涅槃!----------> 道一句 為什麼如此?

願聞其詳!敬請開示!---->是甚麼在請法?


引言:
什麼是涅槃 ---------->猴禪無用,應自心流露, 否則如zen言臘月三十到來手忙腳亂

若見「五蘊」非「我、我所」、不「異我、相在」,何來「臘月三十」?
言下已見「五蘊」是「我、我所」、是「異我、相在」故「臘月三十」來!為什麼 ?

本來無有「我」,何處「手忙腳亂」?
因言下已有「我」,故「手忙腳亂!為什麼 ?

沒來亦沒去,沒什代誌。---->已是有來亦有去,有大代誌! 為什麼 ?

無事忙中老,空裡有哭笑;本來沒有「我」,生死皆可拋。
本來沒有老 空裡無哭笑 言者已有我 生死拋給vv ( vv很笨想知生死是圓是扁 )

引言:
今生雖是不長,但生死大海可是「無邊」!----> 大德在何處見到無邊生死大海?

行→識→名色→六入→觸→…→…→生→老病死、憂悲惱苦→行→識→名色→六入→觸→…→…→生→老病死、憂悲惱苦→行→識→名色→六入→觸→…→…→生→老病死、憂悲惱苦→行→識→名色→六入→觸→…→…→生→老病死、憂悲惱苦→→行→識→名色→六入→觸→…→…→生→老病死、憂悲惱苦→行→識→名色→六入→觸→…→…→生→老病死、憂悲惱苦→純大苦聚集。

抄錄別人心得不表示自己了解生死 ,把生死拿出來看是甚麼形狀 !

Posted on: 2011/10/2 12:37
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#42
初階會員
初階會員


See User information
「般若」,即非「般若」,是名「般若」!--->為何禪師答:「旭日西昇,夕陽東沈。」?


無一法可得,是名得「阿耨多羅三藐三菩提」!
當下言者已有一法可得.......... why ?

Posted on: 2011/10/2 12:54
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#43
四階會員
四階會員


See User information
感謝「VV」大德的交流!

參照:

VV 寫道:
「般若」,即非「般若」,是名「般若」!--->為何禪師答:「旭日西昇,夕陽東沈。」?


無一法可得,是名得「阿耨多羅三藐三菩提」!
當下言者已有一法可得.......... why ?敬請大德開示!

Posted on: 2011/10/3 7:53
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#44
三階會員
三階會員


See User information
●趙州和尚因僧問:「狗子還有佛性也無?」
州云:「無。」


可知教外別有用意
要去參為何州云:「無」

這和教內的指導走不同路線

Posted on: 2011/10/5 10:50
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#45
四階會員
四階會員


See User information
「Com」大德:
請教數個問題,大家交流、交流,請勿生氣!

1. 當初「悉達多」逃家修道,為解決什麼問題?
2. 後來的人們學「佛」求法、求道,為解決什麼問題?
3. 「世尊」有十事不答的典範,是什麼原因?

4. 「狗子」有「佛性」,能解決什麼問題?
5. 「狗子」無「佛性」,不能解決什麼問題?
5. 「趙州」和尚說「狗子」有「佛性」,能解決什麼問題?
6. 「趙州」和尚說「狗子」無「佛性」,不能解決什麼問題?
7. 「趙州」和尚說「狗子」有「佛性」,信得過?
8. 「趙州」和尚說「狗子」無「佛性」,信得過?
9. 「狗子」有無「佛性」,是「趙州」和尚說的算嗎?
10. …
11. …

Posted on: 2011/10/5 18:16
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#46
三階會員
三階會員


See User information
真正參透為何趙州云:「無」


就可解決「悉達多」逃家修道的問題

就可解決學「佛」求法、求道的問題等等

Posted on: 2011/10/6 8:15
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#47
四階會員
四階會員


See User information
感謝「Com」大德的交流!

參照:

com 寫道:
真正參透為何趙州云:「無」

就可解決「悉達多」逃家修道的問題

就可解決學「佛」求法、求道的問題等等


若「尚未」參透「趙州」和尚之「無」字,而「無常」將至,該如何是好?

Posted on: 2011/10/6 10:57
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#48
三階會員
三階會員


See User information
若詳讀阿含經,而「無常」將至,該如何是好?

Posted on: 2011/10/6 11:57
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#49
四階會員
四階會員


See User information
感謝「Com」大德的交流!

參照:

com 寫道:
若詳讀阿含經,而「無常」將至,該如何是好?


照見「五蘊皆空」,度一切苦厄!

若「身見、戒取見、疑」已斷、已知,再歷七次「人-天」往返,證「阿羅漢」!

Posted on: 2011/10/6 13:30
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#50
三階會員
三階會員


See User information
真正參透為何趙州云:「無」


將照見五蘊皆空度一切苦厄

Posted on: 2011/10/6 16:25
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#51
四階會員
四階會員


See User information
感謝「Com」大德的交流!

參照:

com 寫道:
真正參透為何趙州云:「無」

將照見五蘊皆空度一切苦厄


善哉!善哉!「Com」大德!吾不問汝參透後也!

汝見「一法」名「趙州」和尚乎?


參照:
若「尚未」參透「趙州」和尚之「無」字,而「無常」將至,該如何是好?

Posted on: 2011/10/7 7:39
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#52
三階會員
三階會員


See User information
同前


若詳讀阿含尚未得法,而「無常」將至,該如何是好?

Posted on: 2011/10/7 7:47
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#53
四階會員
四階會員


See User information
感謝「Com」大德的交流!

參照:

com 寫道:
同前

若詳讀阿含尚未得法,而「無常」將至,該如何是好?


善哉!善哉!「Com」大德!能論如是之義!

守護根門,正念正知,繫念在前:
緣起、名色、五蘊、六根、六塵、六識,四聖諦、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩分、八聖道分、乃至念「佛法僧施戒天」、…

Posted on: 2011/10/7 7:59
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#54
三階會員
三階會員


See User information
汝如何守護根門,正念正知?

Posted on: 2011/10/7 11:43
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#55
四階會員
四階會員


See User information
感謝「Com」大德的交流!

參照:

com 寫道:
汝如何守護根門,正念正知?


眼見色,知可意、不可意、可不可意;
耳聞聲,知可意、不可意、可不可意;


乃至:意知法,知可意、不可意、可不可意。

於「可意、不可意、可不可意」如實知已,不生「愛、瞋、捨」,是名「守護根門,正念正知」。

Posted on: 2011/10/7 14:54
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#56


See User information
引言:

zen 寫道:
東山起雲 西山雨


大德!是在測試「他心通」嗎?---> 是在測試「自心通」! 連自心都不通, 還要
論他宗, 真是心外求法.將此偈參透再評禪較客觀不是嗎?

願聞其詳!請不吝說法!法施功德最殊勝!----> 無舌如何說法?

Posted on: 2011/10/10 8:10
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#57


See User information
「十八界」就是汝本尊!---> 故 大德=石頭 ?

「十八界」是「心」所見,是「識」所現。
「十八界」是「心」所見=「十八界」就是汝本尊= ??@#$%&???


了知「十八界」「非我、非我所、不異我、不相在」,是名同證「如來淨法身」!

Posted on: 2011/10/10 8:22
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#58
三階會員
三階會員


See User information
汝如何達成時時眼見色,知可意、不可意、可不可意?

汝如何達成時時耳聞聲,知可意、不可意、可不可意?

Posted on: 2011/10/10 8:42
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top


Re: ◆如何參究公案話頭
#59
四階會員
四階會員


See User information
歡迎「Zen」大德再上網分享與交流!

參照:

zen 寫道:
引言:

zen 寫道:
東山起雲 西山雨


大德!是在測試「他心通」嗎?---> 是在測試「自心通」! 連自心都不通, 還要
論他宗, 真是心外求法.將此偈參透再評禪較客觀不是嗎?

願聞其詳!請不吝說法!法施功德最殊勝!----> 無舌如何說法?


大德!莫閉門造俥!
若真有料,還怕與人對論?


生死凡夫,莫妄自尊大,莫輕言「無舌」!

Posted on: 2011/10/11 8:16
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Top
« 1 2 (3)You can view topic.
You cannot start a new topic.
You cannot reply to posts.
You cannot edit your posts.
You cannot delete your posts.
You cannot add new polls.
You cannot vote in polls.
You cannot attach files to posts.
You cannot post without approval.
You cannot use topic type.
You cannot use HTML syntax.
You cannot use signature.
You cannot create pdf.
You cannot get print page.

[Advanced Search]